Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”

About Us About Us About Us

Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Daugavpilī, Ķīmiķu mikrorajonā, Šaurā ielā 20. Pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1973.gadā un projektēta 12 grupām. Iestādi ieskauj liela apzaļumota teritorija ar pastaigu verandām un sporta laukumu.

Iestādi apmeklē Daugavpils pilsētas un novada tuvāko pagastu iedzīvotāju bērni. 2017./2018.m.g. iestādē ir 190 bērni, darbojas 10 grupas - 4 dienas un 6 diennakts grupas.

Daugavpils pilsētas 26. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21), Pirmsskolas izglītības mācību satura programmu (izglītības programmas kods 01011111).

Iestādes attīstības prioritārie virzieni 2017./2018.m.g.:

 • nodrošināt kvalitatīvu bērnu sagatavošanu skolai, attīstot katra bērna aktivitāti, veidojot vēlmi izzināt apkārtējo pasauli;
 • sekmēt kvalitatīvu latviešu valodas apgūšanu, izmantojot dažādas darba formas un metodes;
 • pilnveidot darba metodes un formas izglītības un audzināšanas procesa īstenošanā;
 • pilnveidot pedagogu metodisko darbu, iesaistot tos pieredzes apmaiņas pasākumos, kā arī pedagogu profesionālās pilnveides kursos;
 • pilnveidot darbu ar bērnu vecākiem.

Iestādē apstiprinātās mācību priekšmetu un interešu izglītības programmas:

 • Latviešu valodas programma
 • Programma ekoloģiskajā audzināšanā un iepazīstināšanā ar dabu
 • Programma matemātisko priekšstatu veidošanai
 • Programma runas attīstīšanai
 • Rokdarbu programma
 • Sociālo zinību un ētikas programma
 • Garīgi tikumiskās un estētiskās audzināšanas programma “Bērnības spārni”

Par „Zīļuka” bērniem rūpējas profesionāls un atbildīgs personāls:


Mūsu iestādes pedagogi un atbalsta personāls sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta sociālās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par bērnu veselību un fizisko attīstību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā.

Iestādē ir radīta labvēlīga vide bērnu attīstībai, viņu interesēm un radošai pašizpausmei. Mūsu pedagogi un audzēkņi aktīvi piedalās dažādos radošos konkursos un pasākumos. Grupās regulāri tiek papildināta attīstošā vide un rotaļu bāze.

Iestādes pedagoģisko darbu vada vadītāja vietniece izglītības jomā Ilze Zīle, atbildīgi un radoši īstenojot iestādes pedagoģiskā darba plānu, sekojot mācību un audzināšanas darba norisei, pedagogu izaugsmei un pašizglītībai, rūpējoties par iestādes estētisko noformējumu.

Garīgi tikumiskās un estētiskās audzināšanas programmas “Bērnības spārni” ietvaros ar vecāko grupu audzēkņiem nodarbojas mūsu brīvprātīgā palīdze un sadarbības partnere Daugavpils dzejniece un māksliniece Valentīna Vilma Vorotņikova.

Sporta skolotāja Olga Grigorjeva vada interesantas sporta nodarbības zālē un svaigā gaisā, ritmisko vingrošanu, organizē sporta svētkus un izklaides.

Iestādes logopēde Maija Gamarnika strādā ar bērniem, kam ir runas attīstības problēmas, pilnveido skaņu izrunu, attīsta fonemātisko uztveri, veido gramatiski pareizu runu, bagātina un aktivizē vārdu krājumu.

Mūzikas skolotāja Ludmila Tihomirova attīsta mūsu audzēkņu muzikālo dzirdi, vokālās spējas un radošumu interesantās mūzikas nodarbībās, svētkos, teātra izrādēs un izklaides pasākumos.

Sociālais pedagogs Jeļena Kezika palīdz pedagogiem īstenot bērnu sociālo audzināšanu, aktīvi sadarbojas ar audzēkņu ģimenēm un vada Sociāli attīstošās korekcijas programma jaunajām māmiņām „Uzticība”.

Viss pirmsskolas iestādes personāls strādā vienotā ritmā, lai bērniem katra „Zīļukā” pavadītā dienā būtu priecīga un attīstību veicinoša.

About Us About Us About Us About Us